• Wybierz kraj, w którym rozliczasz VAT: Polska
 • Zmień

Kraj dostawy:

Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

sklepu internetowego marketplace.hrlink.pl

 

DEFINICJE

W polityce prywatności używamy następujących pojęć:

 1. HRlink: HRlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-471), al. Wojska Polskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431372, kapitał zakładowy w wysokości 9.520,00 PLN, NIP 8513164774, e-mail: kontakt@hrlink.pl;
 2. Goldenline: Goldenline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-471), Al. Wojska Polskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241921, kapitał zakładowy w wysokości 3 221 000,00 PLN, NIP 526289, e-mail: cc@goldenline.pl
 3. Współadministratorzy: HRlink i Goldenline.
 4. Dane osobowe/Dane: wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.
 5. Polityka: niniejsza Polityka prywatności.
 6. RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 7. Sklep: sklep internetowy dostępny pod adresem: https://www.marketplace.hrlink.pl/ udostępniany przez HRlink we współpracy z Goldenline.
 8. Ty/Użytkownik: każda osoba fizyczna odwiedzająca Sklep lub korzystająca z jednej lub kilku usług lub funkcjonalności udostępnianych w Sklepie.

KTO ODPOWIADA ZA PRZETWARZANIE TWOICH DANYCH?

 1. HRlink i Goldenline są współadministratorami Twoich Danych Osobowych i wspólnie odpowiadają za przetwarzanie Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze Sklepu.
 2. Współadministrowanie obejmuje jeden wspólny cel, jakim jest umożliwienie zawierania umów sprzedaży pomiędzy HRlink a użytkownikami, którzy zakupili na podstawie umowy zawartej na odległość produkty w Sklepie, które są oferowane przez Goldenline, w celi umożliwieni realizacji tej umowy.
 3. Współadministratorzy niniejszym zgodnie określili treść i zakres informacji, obejmującej zasadniczą część uzgodnień dotyczącą współadministrowania, oraz sposób udostępnienia tej informacji podmiotom danych.
 4. Każdy ze Współadministratorów może przetwarzać Twoje Dane Osobowe również w innych celach niż w ramach współadministrowania, zgodnie z zasadami zawartymi we wskazanych w dalszej części Polityki dokumentach.

CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SKLEPIE

 1. Użytkownik Sklepu może składać zamówienia w Sklepie celem nabycia produktów Goldenline i HRlink, sprzedawanych przez HRlink, poprzez zawarcie umowy na odległość pomiędzy Użytkownikiem (kupującym) a HRlink (sprzedającym) za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie.
 2. Możemy przetwarzać następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe są przetwarzane:w celu zawarcia umowy za pośrednictwem Sklepu lub działania podejmowanego na żądanie Użytkownika, zmierzające do jej zawarcia, oraz w celu realizacji umowy – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania zawartej umowy z podmiotem danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych podanych nieobowiązkowo;
  1. w celu realizacji ciążących na Współadministratorach obowiązków prawnych, np. związanych z rachunkowością i wystawianiem faktur VAT czy rozpoznaniem reklamacji lub odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes danego Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  3. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes danego Współadministratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności.
 1. Podanie danych jest dobrowolne, ale w przypadku niepodania tych danych, nie będzie możliwe zawarcie i zrealizowanie umowy.
 2. Każdy ze Współadministratorów, jako odrębny Administrator, poza zakresem współadministrowania z drugim współadministratorem, może przetwarzać Twoje Dane osobowe w celach marketingowych danego Administratora oraz innych podmiotów. Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych znajdziesz w:
  1. w Polityce prywatności HRlink sekcji MARKETING dostępnej pod adresem https://www.hrlink.pl/polityka-prywatnosci/;
  2. w Polityce prywatności Goldenline sekcji MARKETING dostępnej pod adresem https://www.goldenline.pl/prywatnosc.

 PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego Sklep. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Sklepu.
 2. Cookies „serwisowe”. Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu wyświetlania treści oraz poprawy jakości naszych usług. W związku z tym wraz z podmiotami świadczącymi na naszą rzecz na usługi analityczne oraz statystyczne korzystajmy z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim komputerze, telefonie, tablecie itp.).
 3. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Ciebie (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
  2. stałe pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Ciebie;
  3. niezbędne do działania usługi i aplikacji, umożliwiające korzystanie ze Sklepu;
  4. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
  5. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
  6. pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies:
  7. funkcjonalne, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Ciebie ustawień i personalizację Sklepu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.;
  8. statystyczne, służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji;
  9. reklamowe, umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do Twoich preferencji i sposobu korzystania przez Ciebie ze Sklepu i innych zasobów stron internetowych i aplikacji.
 1. Każdy ze Współadministratorów może również wykorzystywać pliki cookies do celów marketingowych. Zasady wykorzystywania plików cookies do celów marketingowych przez Goldenline znajdziesz w https://www.goldenline.pl/prywatnosc w sekcji MARKETING, a przez HRlink w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.hrlink.pl/polityka-prywatnosci/ w sekcji MARKETING.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Okres przetwarzania danych przez Współadministratorów zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania.
 2. Dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub zrealizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes danego Współadministratora.
 3. Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego będą przetwarzane przez okres przewidziany przepisami prawa.
 4. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można ją wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z danym Współadministratorem na wskazany adres e-mail.
 3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

 4. Prawo do sprzeciwu
 1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych dla celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, jeśli przetwarzanie odbywa się w związku z uzasadnionym interesem danego Współadministratora.
 2. Użytkownik ma także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją w przypadkach, gdy postawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes danego Współadministratora (np. w związku z realizacją celów analitycznych i statystycznych, w tym profilowaniem).
 1. W przypadku żądania realizacji praw i wniosków można składać je zarówno do HRlink, jak i do Goldenline.

 2. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, we własnym zakresie na zasadach i terminach określonych w RODO, w zakresie jakim przetwarza dane osobowe osoby, która zgłosiła żądanie. W przypadku skierowania żądania przez osobę, której dane dotyczą do Współadministratora, który nie jest właściwy, Współadministratorzy poinformują się wzajemnie o tym fakcie, celem udzielenia osobie, której prawa dotyczą, pełnej i rzetelnej odpowiedzi na złożone żądanie lub wniosek. 

ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do świadczenia usług, podmiotom, firmy badawcze oraz podmiotom powiązanym ze Współadministratorami.
 2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika, jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom w ich własnych celach, w tym w celach marketingowych.
 3. Dane Użytkownika mogą zostać ujawnione właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.  

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

 1. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:
  1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
  2. stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską;
  3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.
 2. Współadministratorzy informują o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Współadministratorzy, każdy w swoim zakresie, wdrożył i stosuje odpowiednie środki technicznej i organizacyjne, a także dokonuje ich przeglądu, celem zapewnienia ochrony danych osobowych adekwatnej do rodzaju danych osobowych. Ponadto, każdy ze Współadministratorów na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez nich w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Każdy ze współadministratorów dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 2. Współadministratorzy podejmują wszelkie niezbędne działania, by także ich podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie danego Współadministratora.
 3. Każdy ze Współadministratorów jest zobowiązany wywiązać się z obowiązków związanych z naruszeniami ochrony danych osobowych oraz ich zgłaszaniem do organu nadzoru i osoby, której dane dotyczą, we własnym zakresie.

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. O jej zmianach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji w Sklepie.
 2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje począwszy od 10.07.2022 r.