• Wybierz kraj, w którym rozliczasz VAT: Polska
  • Zmień

Kraj dostawy:

Koszyk

Regulamin 10% dodatkowej zniżki na pierwsze zakupy

§1 Postanowienia wstępne

1. Organizatorem niniejszej akcji promocyjnej „10% dodatkowej zniżki na pierwsze zakupy w sklepie” (zwanej dalej: „Promocją”) jest HRlink sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie 70-471, ul. Wojska Polskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431372, o kapitale zakładowym w wysokości 9.520,00 PLN (opłacony w całości), REGON 321264590, NIP 8513164774 oraz adres poczty elektronicznej: kontakt@hrlink.pl (zwana dalej: „Organizatorem”).

2. Promocja prowadzona jest na podstawie niniejszego Regulaminu promocji „10% zniżki na pierwsze zakupy w sklepie HRlink.pl" (zwanego dalej: „Regulaminem”).

3. Promocja trwa, aż do odwołania.

4. Z Promocji można korzystać 24h na dobę.

5. Regulamin stanowi podstawę Promocji oraz określa prawa jego uczestników.

 

§2 Warunki promocji

1. Promocja kierowana jest do wszystkich użytkowników, którzy w okresie obowiązywania Promocji zarejestrują w sklepie HRlink.pl znajdującym się pod adresem http://www.marketplace.hrlink.pl należącej do firmy HRlink Sp. z o.o. i dokonają zakupów na dowolną kwotę.

2. Kod rabatowy zostanie naliczony automatycznie po dodaniu produktów do koszyka.

3. Wartość rabatu zostanie podana w podsumowaniu zamówienia

4. Kod rabatowy upoważnia do 10% obniżki cen produktów znajdujących się w „Koszyku”.

5. Kod rabatowy dla każdego klienta jest do jednorazowego użytku i dotyczy tylko jednego zamówienia. Kod jest ważny do momentu kliknięcia przycisku "Zamawiam i płacę".

6. W akcji promocyjnej mogą brać użytkownicy, którzy podadzą prawdziwe dane teleadresowe i zastosują się do regulaminu sklepu internetowego dostępnego na stronie: http://www.marketplace.hrlink.pl

 

§3 Reklamacje

1. Ewentualne reklamacje związane z Promocją powinny być składane w formie elektronicznej. Reklamacje mogą być składane do 30 dni włącznie od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) na adres poczty elektronicznej: cc@goldenline.pl 

2. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego w zd. 1 terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby oraz numer telefonu, dla którego dokonano doładowania, numer transakcji, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie w ciągu 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

§4 Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach internetowych www.marketplace.hrlink.pl. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania zmian postanowień Regulaminu, przy czym w takim przypadku odpowiednia informacja zostanie podana na wyżej wymienionej stronie internetowej i wchodzi w życie po upływie 24 godzin od dnia zamieszczenia Regulaminu ze zmianami.

2. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do odwołania akcji promocyjnej.

3. Wszelkie informacje o Promocji zawarte w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają jedynie postanowienia Regulaminów.

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminami zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które Organizator nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa).

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za powstałe pomyłki przy definiowaniu numerów kont przedpłaconych, nieprawidłowości w podaniu lub przetworzeniu adresu poczty elektronicznej oraz za nieprawidłowe funkcjonowanie przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych.

 

Zarejestruj się w sklepie - tutaj.