• Wybierz kraj, w którym rozliczasz VAT: Polska
 • Zmień

Kraj dostawy:

Koszyk

Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego

dostępnego pod adresem https://www.marketplace.hrlink.pl/

 

 • 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://www.marketplace.hrlink.pl/ prowadzony jest przez HRlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-471), al. Wojska Polskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431372, kapitał zakładowy w wysokości 9.520,00 PLN, NIP 8513164774.
 2. Kontakt z HRlink Sp. z o.o. jest możliwy za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej e-mail: cc@goldenline.pl,
 2. połączenia telefonicznego na numer: 532 342 961,
 3. poczty tradycyjnej wysłanej na adres: HRlink Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.
 1. Niniejszy regulamin określa i) zasady korzystania ze Sklepu oraz ii) zasady i tryb zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Ze względu na charakter i rodzaj usług oraz produktów oferowanych w ramach Sklepu, oferta ta nie jest kierowana do konsumentów (konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową). Niniejszy regulamin nie ma zatem zastosowania do zawierania umów z konsumentami.
 • 2. DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu pojęcia w nim użyte oznaczają:

 1. Kupujący – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna, ułomna osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, korzystającą ze Sklepu na cele związane bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą, dla której korzystanie ze Sklepu ma charakter zawodowy; Kupujący będzie również Użytkownikiem w przypadku rejestracji Konta;
 2. Kupujący Na Prawach Konsumenta – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związana z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez te osoby działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 3. Partner – Goldenline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-471), Al. Wojska Polskiego 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241921, kapitał zakładowy w wysokości 3 221 000,00 PLN, NIP 5262891445, współpracujący ze Sprzedawcą w ramach odrębnej umowy, którego towary lub usługi są oferowane w Sklepie przez Sprzedawcę;
 4. Produkt/y – dostępne w Sklepie produkty w postaci Usług Cyfrowych świadczonych przez Sprzedawcę lub Partnera, będące przedmiotem Umowy pomiędzy Kupującym/Kupującym Na Prawach Konsumenta a Sprzedawcą, które Kupujący/ Kupujący Na Prawach Konsumenta może nabyć odpłatnie;
 5. Usługi – Usługi Cyfrowe i Usługi Elektroniczne
 6. Usługi Cyfrowe - usługi pozwalające Kupującemu lub Użytkownikowi na i) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, ii) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, iii) inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej. Usługi Cyfrowe są rodzajem Usług Elektronicznych;
 7. Usługi Elektroniczne - usługi świadczone przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika;
 8. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem: https://www.marketplace.hrlink.pl/regulamin-sklepu,p2.html
 9. Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: shop.hrlink.pl udostępniany przez Sprzedawcę we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Usługi świadczone z wykorzystaniem Sklepu są świadczone we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność przez Sprzedawcę;
 10. Sprzedawca – HRlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-471), al. Wojska Polskiego 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000431372, kapitał zakładowy w wysokości 9.520,00 PLN, NIP 8513164774;
 11. Umowa – umowa zawarta na odległość pomiędzy Kupującym/ Kupującym Na Prawach Konsumenta a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta składane za pomocą formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy pomiędzy Kupującym/Kupującym Na Prawach Konsumenta a Sprzedawcą;
 13. Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą działająca w imieniu własnym albo osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych działająca w imieniu i na rzecz Kupującego, posiadająca indywidualne, aktywne Konto w ramach Sklepu;
 14. Konto - część Sklepu dostępna dla Użytkownika po wcześniejszej rejestracji w Sklepie, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w obrębie Sklepu.
 • 3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zawiera Umowy w zakresie dostarczania Kupującemu Usług Cyfrowych zgodnie z treścią Zamówienia, świadczonych przez Sprzedawcę lub  Partnera, wspierających przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania i selekcji kandydatów, realizacji projektów rekrutacyjnych i employer brandingowych oraz zatrudniania pracowników i ich wdrożenia do organizacji oraz dalszego rozwoju.
 2. Kupujący/Kupującym Na Prawach Konsumenta rozpoczynając korzystanie ze Sklepu ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i Polityką Prywatności. Korzystanie ze Sklepu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności, a w przypadku zawarcia Umowy dotyczącej Produktów Partnera – również regulaminów i polityk serwisów Partnera.
 3. Umowy zawierane w ramach Sklepu zawierane są w języku polskim.
 4. Kupujący/ Kupującym Na Prawach Konsumenta obowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Sprzedawcy, Partnera oraz osób trzecich.
 5. Kupujący/Kupującym Na Prawach Konsumenta zobowiązany jest:
 1. nie dostarczać do Sklepu treści o charakterze bezprawnym lub niekorzystania ze Sklepu w sposób sprzeczny z Regulaminem, prawem, dobrymi obyczajami, a także w sposób naruszający dobra osobiste lub prawa osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 2. do korzystania ze Sklepu i Usług w sposób niezakłócający jego funkcjonowania;
 3. do niepodejmowania prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu ze Sklepu lub jego składowych;
 4. do nieingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę lub mechanizm działania Sklepu lub Usług czy też w sposób nieuprawniony odtwarzać, przekazywać lub wykorzystywać kody źródłowe lub inne tajemnice przedsiębiorstwa Sprzedawcy;
 5. korzystania ze Sklepu i Usług jedynie w zakresie dozwolonego użytku oraz w granicach normalnego przeznaczenia Sklepu/Usługi.
 6. W ramach Sklepu Sprzedawca świadczy następujące Usługi:
  1. rejestracja i utrzymanie Konta na warunkach określonych w Regulaminie,
  2. formularz kontaktowy umożliwiający kontakt ze Sprzedającym.
 7. Z zastrzeżeniem innych wyraźnych postanowień Regulaminu, Usługi Elektroniczne w ramach Sklepu świadczone są 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, 7 (siedem) dni w tygodniu, na żądanie Użytkownika.
 8. Miejscem świadczenia Usług jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 • 4. WARUNKI TECHNICZNE
 1. Warunkiem uzyskania dostępu do Sklepu, w tym przeglądania Produktów oraz składania Zamówień, jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Minimalne zalecane wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Sklepu to przeglądarka internetowa:
  - Zalecana przeglądarka Internetowa: Google Chrome najnowsza wersja,
  - Alternatywne przeglądarki Internetowe: najnowsza wersja Mozilla Firefox, Safari, Opera, Edge.
 2. W celu założenia Konta oraz zawarcie Umowy niezbędne jest posiadanie przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta lub Użytkownika aktywnego adresu poczty elektronicznej.
 3. Korzystanie z Usług Cyfrowych może być związane z koniecznością rejestracji konta w narzędziu Partnera, tj. w https://ats.goldenline.pl/, co jest wskazane w opinie danego Produktu.
 4. Sprzedawca nie jest dostawcą usług transmisji danych ani usług telekomunikacyjnych. Zatem wszelkie koszty związane z usługami transmisji danych lub usługami telekomunikacyjnymi wymaganymi do uruchomienia i korzystania ze Sklepu i Usług pokrywa Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta/Użytkownik, na podstawie umowy zawartej przez niego z dostawcą Internetu lub dostawcą usług telekomunikacyjnych.
 5. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie ze Sklepu wiązać się może z zagrożeniem pozyskania, przywłaszczania lub modyfikowania danych Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta/Użytkownika. Celem ochrony takich danych, Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta/Użytkownik powinni stosować adekwatne środki techniczne, które ograniczą do minimum wyżej wymienione zagrożenia, w tym w szczególności programy antywirusowe lub chroniące tożsamość osób korzystających z sieci Internet.
 6. W Sklepie prezentowane są treści informacyjne oraz treści reklamowe. Materiały te mogą być personalizowane i dostosowywane do zainteresowań Kupujących/Kupujących Na Prawach Konsumenta/Użytkownika opartych na ich aktywnościach internetowych i/lub do podanych przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta/Użytkownika danych i preferencji w ustawieniach konta w Serwisie. Sprzedawca ma prawo do zamieszczania w Sklepie i prezentowania treści lub materiałów reklamowych/handlowych dotyczących oferowanych przez Sprzedawcę towarów lub usług, jak i towarów lub usług Partnera, w formach stosowanych w sieci Internet. Treści reklamowe stanowią integralną część Sklepu.
 • 5. PRODUKTY
 1. Przeglądanie Produktów w Sklepie przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta jest możliwe bez rejestracji w Sklepie. W celu złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta musi posiadać zarejestrowane Konto w Sklepie.
 2. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
 3. W Sklepie mogą być widoczne następujące ceny:
 1. informacje o cenie jednostkowej Produktu z uwzględnieniem podatku od towarów i usług („Cena Regularna”);
 2. informacje o obniżeniu Ceny Regularnej Towaru, jeżeli występuje („Cena Promocyjna”);
 3. w każdym przypadku informowania o obniżeniu Ceny Regularnej – informacje o najniższej cenie tego Towaru, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki Ceny Regularnej („Najniższa Cena z 30 Dni”).
 1. Jeżeli obniżenie ceny następuje na skutek wykorzystania przez Kupującego lub Kupującego Na Prawach Konsumenta tzw. kodu zniżkowego, za Najniższą Cenę z 30 Dni uważa się podaną na stronie informację o Cenie Regularnej.
 2. W przypadku, w którym Produkt jest oferowany w Sklepie przez okres krótszy niż 30 dni, informacja o Najniższej Cenie z 30 Dni stanowi najniższą cenę tego Produktu, która obowiązywała w okresie od dnia rozpoczęcia oferowania Produktu do dnia obniżenia Ceny Regularnej.
 1. W przypadku Produktów stanowiących Usługi Cyfrowe Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta nie ponosi żadnych kosztów dostawy dostarczenia Usług Cyfrowych, z zastrzeżeniem § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów, wprowadzania nowych Produktów do oferty, ich modyfikacji i wycofywania Produktów ze Sklepu, przeprowadzania promocji, udzielania rabatów oraz zniżek, a także oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie Sprzedawcy nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania ww. warunków każdorazowo zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Sprzedawca i Partner zastrzegają, że dostęp do Produktów może być uzależniony od posiadania przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta dostępu do panelu, przygotowanego na podstawie systemu HRlink ATS Sprzedawcy, o czym Sprzedawca informuje w opisie danego Produktu, a którego warunki określa regulamin dostępny pod adresem: https://ats.goldenline.pl/.
 • 6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” lub tożsamy,
 3. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i/lub wpisać uwagi do Zamówienia (jeżeli dotyczy),
 4. dokonać rejestracji Konta lub zalogować się do istniejącego Konta,
 5. podać lub zweryfikować wszystkie niezbędnych danych Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta do realizacji Zamówienia oraz płatności, w tym wystawienia faktury VAT,
 6. z widoku koszyka kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę” lub tożsamego i dokonać płatności (przycisk „Płacę”),
 7. opłacić Zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 Regulaminu.
 8. W formularzu Zamówienia widoczne będą dane Kupującego/ Kupującego Na Prawach Konsumenta podane w ramach rejestracji Konta, niezbędne do realizacji Zamówienia i realizacji płatności, w tym: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres e-mail, adres, NIP.
 9. Podczas składania zamówienia, Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta ma możliwość sprawdzenia, korekty i potwierdzenia wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Produktów, jak i danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT) wprowadzonych do formularza Zamówienia. Zmiana danych wprowadzonych w formularzu Zamówienia nie jest możliwa po kliknięciu przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamego.
 10. Złożenie Zamówienia jest możliwe po wyrażeniu zgody na warunki Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz po wyrażeniu zgody na spełnienie świadczenia przed terminem do odstąpienia od Umowy.
 11. Kliknięcie w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub tożsamy stanowi oświadczenie woli Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą Umowy.
 • 7. PŁATNOŚCI
 1. Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta może skorzystać z następujących metod płatności:
  - płatności elektroniczne, tj. PayU,
  - płatność kartą płatniczą, tj. PayU,
  - płatność o
  - płatności subskrypcyjne, tj. BlueMedia.
  Dostępne formy płatności - karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * Mastercard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
 2. Płatności elektroniczne oraz płatności kartą płatniczą realizowane są zgodnie z wolą Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta za pośrednictwem serwisu PayU, którego właścicielem i administratorem jest PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, NIP 7792308495. 
 3. Płatności subskrypcyjne kartą płatniczą realizowane są zgodnie z wolą Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta za pośrednictwem serwisu bluemedia.pl, którego właścicielem i administratorem jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185.
 4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na konto Sprzedawcy, zaś w przypadku płatności za pośrednictwem PayU S.A. lub Blue Media S.A. – moment wypływu środków na konto Sprzedawcy w serwisie PayU lub Blue Media.
 5. Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta wyraża zgodę na przesłanie mu faktury VAT dokumentującej zakup Produktu w postaci elektronicznej na podany w Zamówieniu adres e-mail.
 • 8. ZAWARCIE UMOWY
 1. Informacje o Produktach dostępnych w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie Zamówienia przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta stanowi złożenie oferty Sprzedawcy.
 2. W razie wątpliwości poczytuje się, że osoba która zawiera Umowę w imieniu Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta jest upoważniona do dokonywania w jego imieniu czynności prawnej.
 3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
 4. Zawarcie Umowy między Kupującym/Kupującym Na Prawach Konsumenta a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta Zamówienia w Sklepie zgodnie z § 6 Regulaminu, z chwilą skutecznego dokonania płatności przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta.
 5. Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę płatności od Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta.
 6. Sprzedawca wystawi i przekaże Kupującemu fakturę VAT niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zamówieniu.
 7. Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie Kupującemu/Kupującemu Na Prawach Konsumenta wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu płatności i o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 8. Korzystanie z Produktu Sprzedawcy nabytego przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta na podstawie Zamówienia i uiszczenia płatności, zostanie umożliwione Kupującemu/Kupującemu Na Prawach Konsumenta przez Sprzedawcę zgodnie z „Zasadami Realizacji Zamówienia” dostępnymi pod adresem: https://www.marketplace.hrlink.pl/realizacja-zamowienia,p5.html .
 9. W przypadku Produktów pochodzących od Partnera Sprzedawcy, korzystanie z Produkt zostanie umożliwione Kupującemu/Kupującemu Na Prawach Konsumenta w terminie jednego dnia roboczego od chwili uiszczenia skutecznie płatności za Zamówienie. Czas ten może ulec zmianie zgodnie z regulaminem serwisu Partnera.
 • 9. REJESTRACJA KONTA
 1. Rejestracja Konta w Sklepie jest bezpłatna.
 2. Rejestracja i posiadanie Konta w Sklepie jest niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 3. W celu rejestracji Konta Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz rejestracji podając określone dane i złożyć oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania hasła do konta w poufności.
 5. Zabronione jest udostępnianie Konta lub danych do logowania przez Użytkownika osobom trzecim.
 6. Konto umożliwia Użytkownikowi będącemu Kupującym lub Kupującym Na Prawach Konsumenta wprowadzenie lub modyfikację danych, dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień, przeglądanie historii Zamówień oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Sprzedawcy.
 7. Usługa Elektroniczna Konta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania do Sprzedawcy formularza w celu rejestracji Konta przez Użytkownika.
 8. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o korzystanie z Usługi  Konta w Sklepie, poprzez:
 1. samodzielne usunięcie Konta w ramach funkcjonalności Konta,
 2. przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: cc@goldenline.pl
 3. lub pisemnie na adres Sprzedawcy: HRlink Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin.
 1. Sprzedawca jest uprawniony do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym bez wskazania przyczyny, poprzez przesłanie Użytkownikowi odpowiedniej informacji. W przypadku Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta Sprzedawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia i wyłącznie z ważnych przyczyn. Jako ważne przyczyny Strony rozumieją w szczególności naruszenie Regulaminu lub zmianę zasad prowadzenia działalności przez Sprzedawcę, w tym poprzez zmiany lub likwidację Sklepu.
 • 10. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ - LICENCJA
 1. Wszelkie prawa do Sklepu i Produktów, do prezentowanych materiałów, a także treści i materiałów graficznych, prezentowanych w  Sklepie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub Sprzedawca jest uprawniony do korzystania z nich i udzielenia licencji. Treści te mogą stanowić mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlegać ochronie prawnej.
 2. Sprzedawca w chwili zawarcia Umowy udziela Kupującemu/Kupującemu Na Prawach Konsumenta licencji niewyłącznej, bez ograniczeń terytorialnych i nieprzenaszalnej, bez prawa do udzielania sublicencji (dalszej licencji) do korzystania z Produktów, przez czas nieokreślony, na następujących polach eksploatacji: wyświetlanie i odtwarzanie, drukowanie w celu własnego użytku, wprowadzanie do pamięci komputera i innych urządzeń i nośników, w tym pamięci RAM, które należą do Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta, poprzez pobranie treści cyfrowych i zapisanie na urządzeniu.
 3. Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta jest upoważniony do korzystania z Produktów wyłącznie na własne potrzeby (licencja niekomercyjna).
 4. Ponadto zabronione jest:
  1. utrwalanie, nagrywanie lub inne formy kopiowania Produktów lub ich części,
  2. prezentowanie i udostępnianie Produktów lub ich części osobom trzecim,
  3. sprzedaż, najem lub użyczenie Produktów lub ich części osobom trzecim,
  4. dokonywanie jakichkolwiek zmian w Produktach lub innego rodzaju modyfikacji,
  5. usuwanie zabezpieczeń treści cyfrowych,
  6. inne wykorzystanie niż na własny użytek Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta.
 5. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji jest uwzględnione w cenie danego Produktu.
 6. W odniesieniu do poszczególnych Produktów lub ich części Sprzedawca może ustalić odmienne lub dodatkowe postanowienia udzielonej licencji. Informacja o tych warunkach jest zamieszczona w opisie Produktu i/lub w ramach Produktu.
 7. Sprzedawca jest upoważniony do wypowiedzenia licencji w trybie natychmiastowym w przypadku ustalenia, że Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta naruszył postanowienia niniejszego paragrafu. Kupującemu/Kupującemu Na Prawach Konsumenta nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.
 • 11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Kupującemu Na Prawach Konsumenta, tj. przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy od dnia zawarcia Umowy, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy Kupujący Na Prawach Konsumenta musi poinformować Sprzedawcę o decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – wiadomości wysłanej:
  1. pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: cc@goldenline.pl
  2. w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy: HRlink Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, z dopiskiem „Odstąpienie od umowy”,
  3. za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego po zalogowaniu na Konto pod adresem: https://www.marketplace.hrlink.pl/zwrot.html
 3. Kupujący Na Prawach Konsumenta może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy znajdującego się w załączniku nr 1 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
 4. Kupujący Na Prawach Konsumenta składa również oświadczenie, że umowa zawarta bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla Kupującego Na Prawach Konsumenta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, Kupujący Na Prawach Konsumenta powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Kupującego Na Prawach Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Kupującemu Na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem było świadczenie Usług Cyfrowych, Kupujący Na Prawach Konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący Na Prawach Konsumenta, chyba że Kupujący Na Prawach Konsumenta wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 9. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sprzedawcę w momencie zwrotu pieniędzy na konto Kupującego Na Prawach Konsumenta. Faktura zostanie wysłana do Kupującego Na Prawach Konsumenta drogą elektroniczną na adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu Na Prawach Konsumenta, jeżeli spełnienie Umowy o świadczenie usług w całości nastąpiło przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy za wyraźną zgodą Kupującego Na Prawach Konsumenta, a Kupujący Na Prawach Konsumenta  został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia Kupujący na Prawach Konsumenta utraci prawo do odstąpienia od Umowy i oświadczył, że przyjął to do wiadomości.
 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Usług Cyfrowych, Sprzedawca może uniemożliwić Kupującemu Na Prawach Konsumenta dalsze korzystanie z Usług Cyfrowych, w szczególności poprzez uniemożliwienie Kupującemu Na Prawach Konsumenta dostępu do Usług Cyfrowych lub zablokowanie Konta. Kupujący Na Prawach Konsumenta ma zaś obowiązek powstrzymania się od korzystania z Usług Cyfrowych i udostępniania ich osobom trzecim w przypadku odstąpienia od Umowy.
 • 12. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi w stosunku do Kupujących innych niż Kupujący Na Prawach Konsumenta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem ze Sklepu przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta, w szczególności niezgodnym z Regulaminem.
 3. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na Produkty.
 4. W granicach dopuszczalnych prawem, Sprzedawca nie odpowiada za:
 1. działania i zaniechania operatorów telekomunikacyjnych i innych instytucji lub urządzeń niezależnych od Sprzedawcy;
 2. przerwy w dostępie do Sklepu lub Usług, spowodowane awariami łączy telekomunikacyjnych lub innymi niezależnymi od niego przyczynami;
 3. niezadowalającą Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta jakość, wydajność, dokładność Sklepu;
 4. efekt Usług Cyfrowych w postaci liczby uzyskanych zgłoszeń rekrutacyjnych, czy jakości tych zgłoszeń, a także prawdziwości informacji podawanych w zgłoszeniach przez osoby trzecie;
 5. następstwa siły wyższej (tj. zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, któremu nie można było zapobiec);
 6. następstwa działań i zaniechań osób – w tym działań Kupujących/Kupujących Na Prawach Konsumentów – za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności;
 7. następstwa przerw technicznych;
 8. wobec osób trzecich, którym Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta udostępnił dane do korzystania ze Sklepu;
 9. działania i zaniechania Partnera, którego produkty Sprzedawca oferuje w Sklepie, a korzystanie z których po zakupie jest niemożliwe lub w inny sposób utrudnione lub ograniczone na skutek okoliczności leżących po stronie Partnera lub osób, za które Partner ponosi odpowiedzialność;
 10. brak odpowiedniego regulaminu serwisu Partnera lub jego nieaktualności.
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jedynie z tytułu okoliczności zależnych wyłącznie od Sprzedawcy i w zakresie wyłącznie szkody rzeczywistej Kupującego i jest ograniczona do maksymalnej wysokości odpowiadającej wartości nabytego Produktu. Odpowiedzialność Sprzedawcy za utracone korzyści Kupującego jest wyłączona. Niniejsze postanowienie nie ma zastosowania wobec Kupujących Na Prawach Konsumenta.
 1. Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych w czasie składania Zamówienia.
 • 13. REKLAMACJE
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego Na Prawach Konsumenta za zgodność Usług Cyfrowych z Umową zgodnie z rozdziałem 5b ustawy o prawach konsumenta (art. 43h -43o). W przypadku braku zgodności z Umową Kupującemu Na Prawach Konsumenta, przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 2. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje również Użytkownikowi w związku z korzystaniem z Usług Elektronicznych.
 3. Reklamację można złożyć:
  1. pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: cc@goldenline.pl
  2. w formie pisemnej przez oświadczenie wysłane na adres Sprzedawcy: HRlink Sp. z o.o., al. Wojska Polskiego 8, 70-471 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacja”,
 1. W treści reklamacji Kupujący na Prawach Konsumenta lub Użytkownik jest zobowiązany do podania następujących danych umożliwiających rozpatrzenie reklamacji: imię i nazwisko, nazwa firmy (jeżeli dotyczy) adres e-mail, a także: wskazanie Produktu lub Usługi, której dotyczy reklamacja, data zawarcia Umowy, data stwierdzenia niezgodności z Umową, opis niezgodności z Umową, żądanie związane z reklamacją, rachunek bankowy do zwrotu środków pieniężnych (jeżeli dotyczy).
 1. Kupujący Na Prawach Konsumenta składa również oświadczenie, że umowa zawarta bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, nie posiada dla Kupującego Na Prawach Konsumenta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 1. Kupujący Na Prawach Konsumenta i Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego od umowy znajdującego się w załączniku nr 2 do Regulaminu. Nie jest to jednak obowiązkowe
 2. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego rozpatrzy reklamację.
 3. W przypadku podania niepełnych danych wskazanych w ust. 4 powyżej, lub nie podania wszystkich danych niezbędnych do rozpoznania reklamacji, Sprzedawca jest uprawniony do wezwania Kupującego Na Prawach Konsumenta lub Użytkownika do podania niezbędnych danych. Termin na rozpoznanie reklamacji jest liczony wtedy od przekazania Sprzedawcy brakujących informacji.
 4. Kupujący Na Prawach Konsumenta i Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w reklamacji albo przesyłką pocztową na wskazany adres.
 • 14. DANE OSOBOWE
 1. Dane osobowe Kupujących/Kupujących na Prawach Konsumenta przekazywane w związku z procesem zakupowym i realizacją zamówienia są współadministrowane przez HRlink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-471), al. Wojska Polskiego 8, KRS: 0000431372, NIP 8513164774 oraz Goldenline Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie (70-471), Al. Wojska Polskiego 8, KRS 0000241921, NIP 5262891445 (zwani dalej „Współadministratorami”).
 2. Współadministrowane są następujące dane Kupujących/Kupujących na Prawach Konsumenta podane w procesie zakupowym: imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane osobowe Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta przetwarzane są na podstawie umowy sprzedaży i w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), na zasadach określonych zgodnie m.in. z RODO, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także innymi przepisami obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi przetwarzanie danych.
 4. Podanie danych osobowych przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta jest dobrowolne, jednak ich przetwarzanie jest niezbędne do zrealizowania zamówienia, w tym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i rozliczenia Umowy Sprzedaży.
 5. Jeżeli Kupujący/Kupujący Na Prawach Konsumenta wyrazi na to zgodę, Sprzedawca i/lub Partner mogą jako samodzielny administrator przetwarzać ich dane również w celu marketingowym, zgodnie z zakresem udzielonej przez Kupującego/Kupującego Na Prawach Konsumenta zgody.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Kupujących/Kupujących na Prawach Konsumenta i innych użytkowników Sklepu przez każdego z ww. administratorów zawiera Polityka Prywatności https://www.marketplace.hrlink.pl/prywatnosc,p11.html.
 • 15. Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku zmiany przepisów prawa, wprowadzenia nowych Produktów, funkcjonalności lub rozpoczęcia świadczenia nowych usług elektronicznych, zmiany warunków technicznych świadczenia usług, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Sprzedawcy niezbędnych do świadczenia usług, zmian organizacyjnych lub przekształceń prawnych Sprzedawcy.
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili udostępnienia nowej wersji Regulaminu w Sklepie pod adresem: https://www.marketplace.hrlink.pl/regulamin,p2.html. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu, stosuje się Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia Umowy.
 3. W przypadku umów o świadczenie Usług o charakterze ciągłym,  tj. rejestracji i utrzymania Konta, zmiana Regulaminu jest skuteczna po upływie 14 dni momentu poinformowania Kupującego na Prawach Konsumenta / Użytkowników o zmianach i udostępnieniu zmienionego Regulaminu. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje zmian Regulaminu, powinien niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia zmian, rozwiązać umowę o korzystanie z usługi elektronicznej poprzez usunięcie Konta.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany Regulaminu bez zachowania okresu 14-dni, o którym mowa w ust. 3 powyżej w sytuacji, gdy zmiana jest związana z koniecznością dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 5. Sprzedawca może dokonać zmiany w zakresie Usług Cyfrowych, które nie są niezbędne dla zachowania ich zgodności z umową, o czym Sprzedawca poinformuje Kupującego Na Prawach Konsumenta/Użytkownika. Zmiany te nie będą wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Kupującego Na Prawach Konsumenta/ Użytkownika. Gdyby zmiana Usług Cyfrowych istotnie lub negatywnie wpływała na dostęp Kupującego Na Prawach Konsumenta / Użytkownika do Usługi Cyfrowej, Sprzedawca poinformuje Kupującego Na Prawach Konsumenta / Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem na trwałym nośniku o właściwościach i terminie dokonania tej zmiany, a Kupujący Na Prawach Konsumenta / Użytkownik będzie mógł wypowiedzieć umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w ciągu 30 dni od dnia dokonania zmiany lub poinformowania o tej zmianie, jeżeli poinformowanie nastąpiło później niż zmiana
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 7. Wszelkie spory związane z Umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu przez Kupującego będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy. Spory wobec Przedsiębiorcy Na Prawach Konsumenta będą rozpoznane przez sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:
 1. Załącznik nr 1 – wzór formularza odstąpienia od umowy
 2. Załącznik nr 2 - wzór formularza reklamacji
 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

 Poprzednie wersje Regulaminu:

Regulamin obowiązujący od dnia 10.07.2022 do 31.12.2022 r.

 

Załącznik nr 1

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zawartej z HRlink Sp. z o.o.

 

SPRZEDAWCA:

HRlink Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 8
70-471 Szczecin

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko/firma: _______________________
NIP: _______________________
Adres e-mail: _______________________

 

 

Niniejszym odstępuję od umowy zawartej na odległość z HRlink Sp. z o.o. z dnia …………., której przedmiotem było: ………………………...

 

 _______________________
data i czytelny podpis Klienta

 

Podpisuje Kupujący Na Prawach Konsumenta

Na podstawie art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oświadczam, że zawarta przeze mnie umowa bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

_______________________
data i czytelny podpis Klienta

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA REKLAMACJI

zawartej z HRlink Sp. z o.o.

 

SPRZEDAWCA:

HRlink Sp. z o. o.
Al. Wojska Polskiego 8
70-471 Szczecin

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko/firma: _______________________
NIP: _______________________
Adres e-mail: _______________________

 

Niniejszym oświadczam, że składam reklamację dotyczącą następującego produktu:

 

______________________________________________________________________.

 

Zamówienie nr _______________________ z dnia ________________________.

 

Opis niezgodności z umową:

 

______________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________

 

Data stwierdzenia niezgodności z umową: _______________________

 

Żądanie: proszę zaznaczyć wybraną opcję

 

[ ] doprowadzenie do zgodności z umową (*)

[ ] zwrot środków (odstąpienie od umowy) (**)

[ ] obniżka zapłaconej ceny (**)

 

Zgodnie z art. 43d ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, jeżeli usługa cyfrowa jest niezgodna z umową,  konsument może żądać doprowadzenia usługi cyfrowej zgodnie z umową (*). Konsument może odstąpić od umowy (**) lub żądać obniżenia ceny (**) jeżeli: i) doprowadzenie usługi cyfrowej do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów Sprzedawcy, ii) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności usługi cyfrowej z umową iii) brak zgodności usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że sprzedawca próbował doprowadzić usługę cyfrową do zgodności z umową, iv) brak zgodności usługi cyfrowej jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z wezwania do doprowadzenia usługi cyfrowej do zgodności z umową, v) z oświadczenia sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli usługa cyfrowa jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności usługi cyfrowej z umową jest nieistotny.

Środki pieniężne proszę zwrócić na konto bankowe numer: ____________________

 

 _______________________
data i czytelny podpis Klienta

 

Podpisuje Kupujący Na Prawach Konsumenta

Na podstawie art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.) oświadczam, że zawarta przeze mnie umowa bezpośrednio związana z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą, nie posiada dla mnie charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

_______________________
data i czytelny podpis Klienta